Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОЗИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

Обучителната програма е насочена към психолози, педагози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. Обученията целят обогатяване на базисните теоретичните познания и развиване практическите умения за работа с деца и семейства.

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

Продължителност 6 учебни часа

Теми:

Насочени за работа с деца

1.Методи за работа с деца с хиперактивност

2.Техники за работа с деца преживели насилие

3.Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връстници

Насочени за работа със семейства

1.Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца

2.Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение

3.Нарушена йерархия в семейството

4.Проблеми при договаряне на ролите

5.Неясна семейна идентичност

6.Трудности при въвеждане на правила от родителите

7.НЛП техники за включване на родителите в процеса на консултиране

8.Техники за взимане на решение в индивидуалното и семейно консултиране

Представяне на модулите за работа с деца

Тема 1. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ”

Акценти:

 • Хиперактивно разстройство - обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален свят на детето
 • Игри и упражнение за развиване на вниманието, използване на визуализация
 • Техники за преодоляване на импулсивното и хиперактивно поведение при децата
 • Тема 2. “ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ”

  Акценти:

 • Проективни техники за извеждане на емоциите и преживяванията свързани с насилието
 • Психодраматични методи за преработване на травмата
 • Използване на медитативни техники за възстановяване на усещането за сигурност
 • Тема 3. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за ОБЩУВАНЕ с ВРЪСТНИЦИ”

  Акценти:

 • Техники за формиране на умения за включване в група - социометрия, ролева игра и др.
 • Използване на приказки за развиване на интерес към себе си и поемане на отговорност за своите постъпки („Старият ми враг”)
 • Техники за преодоляване на трудности в общуването - упражнения, арт-техника „Вълшебните чехли”
 • Представяне на модулите за работа със семейства

  Тема 1. „КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВА при ТРУДНОСТИ в ОБЩУВАНЕТО между РОДИТЕЛИ и ДЕЦА”

  Акценти:

 • Структурираща техника за извеждане и преодоляване на бариерите в общуването („Сламена кула”)
 • Упражнения за повишаване на доверието между родител и дете
 • Използване на кукли за предоговаряне на позициите в семейството (работа по казус от практиката)
 • Тема 2. „ИЗПОЛЗВАНЕ на СИСТЕМЕН ПОДХОД при РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ и АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

  Акценти:

 • Техники за разпознаване на модела на функциониране на семейството (правила, граници, роли и т.н)
 • Подходи за подобряване комуникацията в семейството - работа по казус от практиката
 • Техники за преформулиране на проблема
 • Тема 3. „НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО”

  Акценти:

 • Влияние на характеристиките на семейната система върху йерархията
 • Извеждане на йерархичния модел и граници чрез арт-техника „Семеен пейзаж” (по Д. Арингтън)
 • Изследване на семейната структура с помощта на символи
 • Упражнения за пренареждане на йерархията и очертаване на граници
 • Тема 4. “ПРОБЛЕМИ при ДОГОВАРЯНЕ на РОЛИТЕ”

  Акценти:

 • Видове роли в семейството и особености при разпределянето им
 • Опознаване на ролевата структура на семейството посредством инсталация „Моят дом”
 • Анализиране на взаимодействието между ролите – психодрама с маски (по Янис Хошино)
 • Партниране при договаряне на ролите чрез използване на метафори
 • Тема 5. „НЕЯСНА СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ”

  Акценти:

 • Връзка между семейна идентичност, история, сценарии и митове.
 • Използване на визуализация за рефлексия върху семейната идентичност
 • Анализ на разбирането за “Ние” с фотографии и монотип
 • Конструиращ метод „Семейна готварска книга”
 • Тема 6. „ТРУДНОСТИ при ВЪВЕЖДАНЕ на ПРАВИЛА от РОДИТЕЛИТЕ”

  Акценти:

 • Извеждане на писании и неписани правила чрез водене на въображение
 • Родителски подходи за въвеждане на правила – насърчения и последици
 • Консултиране на родители за ефективно установяване на правила – работа по казус
 • Представяне на правила пред деца до 5 години чрез приказки
 • Тема 7. „НЛП ТЕХНИКИ за ВКЛЮЧВАНЕ на РОДИТЕЛИТЕ в ПРОЦЕСА на КОНСУЛТИРАНЕ”

  Акценти:

 • Невербални техники за установяване на доверие – използване на «огледално отразяване» на поза, жестове, глас и др.
 • Вербални техники за установяване на доверие - настройване по субмодалната система и др.
 • Модели за ефективно поставяне на цели - правила по Р. Дилтц, визуализация
 • Техники за мотивиране за съвместна работа – стратегии „От” и „Към”, упражнения и работа по казус
 • Тема 8. „ТЕХНИКИ за ВЗИМАНЕ на РЕШЕНИЕ в ИНДИВИДУАЛНОТО и СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ”

  Акценти:

 • Модели за работа с метафори при взимане на решения
 • Психодраматични техники подпомагащи избора на алтернатива
 • Техники с използване на визуализация за стимулиране на вътрешните ресурси
 • НЛП техники за намиране на творчески решения
 • ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

  Продължителност 12 учебни часа

  Теми:

  1.Подходи за работа с деца с агресивно поведение

  2.Подходи за работа с деца с тревожност и страхове

  3.Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка

  4.Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба

  5.Техники за работа със семейства в криза

  6.Психологическо консултиране при развод в семейството

  7.Методи за работа с деца с психосоматични проблеми

  Представяне на модулите

  Тема 1. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

  Акценти:

 • Техники за развиване на сензитивност към собствените емоции - арт техники, работа с тяло
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение – визуализация, РАТ, рисувателна техника
 • Особености на работата с деца с пасивно-агресивно поведение – ролеви игри и използване на символи.
 • Използване на метафори и драматизация с кукли за изпробване на нови модели на поведение
 • Техники за изразяване на гнева по конструктивен начин – парадоксални, дихателни, работа с пластилин и балони, др.
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол.
 • Тема 2. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ТРЕВОЖНОСТ и СТРАХОВЕ”

  Акценти:

 • Техники за преобразуване на страха (психодраматични техники, арт – техники, ролева игра)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, рисувателна техника)
 • Особености на рисунките на деца с тревожност
 • Разпознаване и използване на вътрешните ресурси - арт-техника (талисмани)
 • Използване на визуализация за намаляване на страха от провал
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.
 • Тема 3. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ФОРМИРАНЕ на АДЕКВАТНА САМООЦЕНКА”

  Акценти:

 • Техника насочени към самопознание - “Дърво”, “Келтски кръг”
 • Проективни методи подпомагащи формирането на идентичност
 • Психодраматични техники за повишаване на самооценката
 • Медитативни техники за формиране на стабилна самооценка
 • Рисувателни техники стимулиращи приемане на собствената уникалност
 • Тема 4. “МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ПРЕОДОЛЯВАНЕ на ТЪГА и ЗАГУБА”

  Акценти:

 • Особености на процеса на тъгуване при децата
 • Арт-техники за оказване на подкрепа на деца загубили близък човек /рисунка, глина/
 • Разновидности на техниката “Писмо” при работа с деца
 • Използване на метафори за преодоляване на тъга и загуба
 • Тема 5. “ТЕХНИКИ за РАБОТА със СЕМЕЙСТВА в КРИЗА”

  Акценти:

 • Етапи на взаимоотношенията в двойката (по Ковач)
 • Семейна социограма и упражнения за извеждане на йерархия, тип комуникация и начини за взимане на решение
 • Арт-техники за диагностика на семейните характеристики („Разговор с рисунки” и др.)
 • Особености на кризисното консултиране
 • Използване на драматизация с карти за предоговаряне на ролите в семейството (по Ogden и Zevin)
 • Упражнения за развиване на умения за общуване
 • Тема 6. „ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ при РАЗВОД в СЕМЕЙСТВОТО”

  Акценти:

 • Стадии на развода и етапи на психологическото консултиране (модификация по Kubler-Ross)
 • Арт-техники за актуализиране и преосмисляне на отношенията в двойката
 • Работа за приемане на раздялата („Писмо до моята съпруга/съпруг”и „Старият чердак”)
 • Метод за осмисляне на променената жизнена ситуация и поставяне на нови цели
 • Помощ за преструктуриране на семейството с използване на движение и ритъм
 • Търсене на вътрешни ресурси за позитивни промени (водене на въображение и рисувателни техники – „Пеперуда” и „Отпечатък”)
 • Тема 7. „МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ”

  Акценти:

 • Обяснителни подходи за появата на психосоматични проблеми на индивидуално и семейно ниво
 • Осъзнаване на вътрешния образ на тялото и болестта (колаж)
 • Значение на симптома – социограма, работа по казус с използване на системен подход
 • Използване на визуализации и моделиращи техники за придобиване на контрол върху болката
 • Работа с метафора на симптома с използване на психодрама
 • УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

  ФОРМАТ НА ГРУПАТА

 • Група от минимум 12 участника
 • Максимален брой участници в една група: 25
 • ТАКСА

  Такса за един обучаем за еднодневен модул: 45 лв.

  Такса за един обучаем за двудневен модул: 90 лв.

  При заявка за три и повече обучение се ползва намаление от 10 %.

  Таксата включва хонорара на обучителя, обучителните материали, издаване на удостоверение и командировъчните разходи на обучителя.

  ОБУЧИТЕЛИ:

  Анета Жечева и Антоанета Христова

  Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

  За допълнителна информация и записване:

  тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

  e-mail: fsc04@abv.bg

  www.centarpliska.com