Center Plisca

психологическа помощ и подкрепа

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОЗИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ

Обучителната програма е насочена към психолози, педагози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. Обученията целят обогатяване на базисните теоретичните познания и развиване практическите умения за работа с деца и семейства.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА

НАСОЧЕНИ КЪМ РАБОТА С ДЕЦА

 1. Подходи за работа с деца с агресивно поведение
 2. Методи за работа с деца за формиране на адекватна самооценка
 3. Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба
 4. Подходи за работа с деца с тревожност и страхове
 5. Методи за работа с деца с психосоматични проблеми
 6. Игрови и арт-техники за работа с деца и семейства
 7. Техники за работа с деца преживели насилие
 8. Психологическа помощ на деца при развод на родителите
 9. Техники за работа с деца със суициден риск
 10. Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връстници
 11. Методи за работа с деца с хиперактивност
 12. Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ” родител
 13. Цикъл „ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ” - /психологическа подкрепа на деца

НАСОЧЕНИ КЪМ РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА И ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

 1. Техники за работа със семейства в криза
 2. Психологическо консултиране на семейството при развод
 3. Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца
 4. Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение
 5. Нарушена йерархия в семейството
 6. Проблеми при договаряне на ролите
 7. Неясна семейна идентичност
 8. НЛП техники за включване на родителите в процеса на консултиране
 9. Трудности при въвеждане на правила от родителите
 10. Техники за взимане на решение в индивидуалното и семейно консултиране
 11. Консултиране на клиенти при поставяне на цели
 12. Особености на семейното консултиране при повторен брак

ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

Продължителност 12 учебни часа

Теми:

 1. Подходи за работа с деца с агресивно поведение
 2. Методи за работа с деца за формиране на адекватна самооценка
 3. Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба
 4. Подходи за работа с деца с тревожност и страхове
 5. Техники за работа със семейства в криза
 6. Психологическо консултиране на семейството при развод
 7. Методи за работа с деца с психосоматични проблеми
 8. Игрови и арт-техники за работа с деца и семейства

Представяне на модулите

Тема 1. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

Акценти:

 • Техники за развиване на сензитивност към собствените емоции -  арт техники, работа с тяло
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение – визуализация, РАТ, рисувателна техника
 • Особености на работата с деца с пасивно-агресивно поведение – ролеви игри и използване на символи.
 • Използване на метафори и драматизация с кукли за изпробване на нови модели на поведение
 • Техники за изразяване на гнева по конструктивен начин – парадоксални, дихателни, работа с пластилин и балони,  др.
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол. 

Тема 2. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ФОРМИРАНЕ на АДЕКВАТНА САМООЦЕНКА”

Акценти:

 • Техника насочени към самопознание - “Дърво”, “Келтски кръг”
 • Проективни методи подпомагащи формирането на идентичност
 • Психодраматични техники за повишаване на самооценката
 • Медитативни техники за формиране на стабилна самооценка
 • Рисувателни техники стимулиращи приемане на собствената уникалност

Тема 3. “МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ПРЕОДОЛЯВАНЕ на ТЪГА и ЗАГУБА”

Акценти:

 • Особености на процеса на тъгуване при децата
 • Арт-техники за оказване на подкрепа на деца загубили близък човек /рисунка, глина/
 • Разновидности на техниката “Писмо” при работа с деца
 • Използване на метафори за преодоляване на тъга и загуба

Тема 4. „ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ТРЕВОЖНОСТ и СТРАХОВЕ”

Акценти:

 • Техники за преобразуване на страха  (психодраматични техники, арт – техники, ролева игра)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, рисувателна техника)
 • Особености на рисунките на деца с тревожност
 • Разпознаване и използване на вътрешните ресурси - арт-техника (талисмани)
 • Използване на визуализация за намаляване на страха от провал
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.

Тема 5. ТЕХНИКИ за РАБОТА със СЕМЕЙСТВА в КРИЗА

Акценти:

 • Етапи на взаимоотношенията в двойката (по Ковач)
 • Семейна социограма и упражнения за извеждане на йерархия, тип комуникация и начини за взимане на решение
 • Арт-техники за диагностика на семейните характеристики  („Разговор с рисунки” и др.)
 • Особености на кризисното консултиране
 • Използване на драматизация с карти за предоговаряне на ролите в семейството (по Ogden и  Zevin)
 • Упражнения за развиване на умения за общуване

Тема 6. „ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВОТО при РАЗВОД”

Акценти:

 • Стадии на развода и етапи на психологическото консултиране (модификация по Kübler-Ross)
 • Арт-техники за актуализиране и преосмисляне на отношенията в двойката
 • Работа за приемане на раздялата  („Писмо до моята съпруга/съпруг”и „Старият чердак”)
 • Метод за осмисляне на променената жизнена ситуация и поставяне на нови цели
 • Помощ за преструктуриране на семейството с използване на движение и ритъм
 • Търсене на вътрешни ресурси за позитивни промени (водене на въображение и рисувателни техники – „Пеперуда” и „Отпечатък”)

Тема 7. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ”

Акценти:

 • Обяснителни подходи за появата на психосоматични проблеми на индивидуално и семейно ниво
 • Осъзнаване на вътрешния образ на тялото и болестта (колаж)
 • Значение на симптома – социограма, работа по казус с използване на системен подход
 • Използване на визуализации и моделиращи техники за придобиване на контрол върху болката
 • Работа с метафора на симптома с използване на психодрама

Тема 8. „ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА”

Акценти:

 • Техники за индивидуална работа: за развиване на креативност („Сезони”); подпомагащи личностното израстване на децата; за намаляване на страхове и стрес при децата др.
 • Игрови и арт-техники за съвместна работа дете-родител: за изграждане на доверие („Длани”); за структуриране на отношения („Оцвети с любов”, „Сапунени мехури”)и др.
 • Игрови и арт-техники за работа с детска група: за създаване на добър емоционален климат в групата („Червената шапчица”, „Статуи”); за развиване на социална компетентност („Направи крачка напред”, „Каня те за приятел”) и др.
 • Игрови и арт-техники за работа със семейства: подпомагащи семейната идентичност („Семеен парфюм”, „Празник”) за преодоляване на конфликтни ситуации („Покривка”) и др.

Цикъл „ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ” - /психологическа подкрепа на деца

Теми:

 • Гняв
 • Тъга
 • Радост
 • Срам и вина
 • Страх

Продължителност: 40 учебни часа

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ

Продължителност 6 учебни часа

Теми:

Насочени за работа с деца

 1. Техники за работа с деца преживели насилие
 2. Психологическа помощ на деца при развод на родителите
 3. Техники за работа с деца със суициден риск
 4. Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връстници
 5. Методи за работа с деца с хиперактивност
 6. Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ” родител
 7. Насочени за индивидуална работа и със семейства

 8. Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца
 9. Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение
 10. Нарушена йерархия в семейството
 11. Проблеми при договаряне на ролите
 12. Неясна семейна идентичност
 13. НЛП техники за включване на родителите в процеса на консултиране
 14. Трудности при въвеждане на правила от родителите
 15. Техники за взимане на решение в индивидуалното и семейно консултиране
 16. Консултиране на клиенти при поставяне на цели
 17. Особености на семейното консултиране при повторен брак

Представяне на модулите за работа с деца

Тема 1. ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Акценти:

 • Проективни техники за извеждане на емоциите свързани с насилието ”Писмо”
 • Психодраматични методи за вербализиране на преживяванията
 • Използване на трезорно упражнение за възстановяване на усещането за сигурност
 • Арт-техника за преработване на травмата „Розовия храст”

Тема 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ на ДЕЦА при РАЗВОД на РОДИТЕЛИТЕ

Акценти:

 • Реакции на децата в зависимост от възрастта
 • Диагностика и преработване на емоциите чрез игрови техники и психодрама „Вълшебната торбичка”
 • Медитативна техника „Стихии” за осигуряване на защитеност и увереност
 • Стабилизане на „Аз образа” с използване на мандали

Тема 3. „ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА със СУИЦИДЕН РИСК”

Акценти:

 • Оценка на суицидния риск – работа по казуси от практиката
 • Работа с емоциите /безнадеждност, тъга, тревожност и др./ - създаване на „комплект на надеждата”
 • Арт-техника с водене на въображение за укрепване на самооценката

Тема 4. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за ОБЩУВАНЕ с ВРЪСТНИЦИ”

Акценти:

 • Техники за формиране на умения за включване в група - социометрия, ролева игра и др.
 • Използване на приказки за развиване на интерес към себе си и поемане на отговорност за своите постъпки („Старият ми враг”)
 • Техники за преодоляване на трудности в общуването - упражнения, арт-техника „Вълшебните чехли”

Тема 5. „МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ”

Акценти:

 • Хиперактивно разстройство - обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален     свят на детето, динамика на семейните взаимоотношения
 • Техники за развиване на внимание – арт теники, упражнения, използване на визуализация
 • Упражнения за намаляване на импулсивното и хиперактивно поведение – танграми, подвижни игри, алтернативни методи

Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ на ДЕЦА с „ОТСЪСТВАЩ” РОДИТЕЛ

Акценти:

 • Използване на арт-техника и психодрама за преработване на емоции – тъга, гняв, вина
 • Възможности за преодоляване на трудностите при изграждане на идентичност – техника „Марионетка” и др.
 • Структурираща техника за разпределяне на роли и отговорности между възрастните, които се грижат за детето

Представяне на модулите за индивидуална работа и със семейства

Тема 1. „КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВА при ТРУДНОСТИ в ОБЩУВАНЕТО между РОДИТЕЛИ и ДЕЦА”

Акценти:

 • Структурираща техника за извеждане и преодоляване на бариерите в общуването („Сламена кула”)
 • Упражнения за повишаване на доверието между родител и дете
 • Използване на кукли за предоговаряне на позициите в семейството (работа по казус от практиката)

Тема 2. „ИЗПОЛЗВАНЕ на СИСТЕМЕН ПОДХОД при РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ  и  АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

Акценти:

 • Техники за разпознаване на модела на функциониране на семейството (правила, граници, роли и т.н)
 • Подходи за подобряване комуникацията в семейството - работа по казус от практиката
 • Техники за преформулиране на проблема

Тема 3. „НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО”

Акценти:

 • Влияние на характеристиките на семейната система върху йерархията
 • Извеждане на йерархичния модел и граници чрез арт-техника „Семеен пейзаж” (по Д. Арингтън)
 • Изследване на семейната структура с помощта на символи
 • Упражнения за пренареждане на йерархията и очертаване на граници

Тема 4. ПРОБЛЕМИ при ДОГОВАРЯНЕ на РОЛИТЕ

Акценти:

 • Видове роли в семейството и особености при разпределянето им
 • Опознаване на ролевата структура на семейството посредством инсталация „Моят дом”
 • Анализиране на взаимодействието между ролите – психодрама с маски (по Янис Хошино)
 • Партниране при договаряне на ролите чрез използване на метафори

Тема 5. „НЕЯСНА СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ”

Акценти:

 • Връзка между семейна идентичност, история, сценарии и митове.
 • Използване на визуализация за рефлексия върху семейната идентичност
 • Анализ на разбирането за „Ние” с фотографии и монотип
 • Конструиращ метод „Семейна готварска книга”

Тема 6. „НЛП ТЕХНИКИ за ВКЛЮЧВАНЕ на РОДИТЕЛИТЕ в ПРОЦЕСА на КОНСУЛТИРАНЕ”

Акценти:

 • Невербални техники за установяване на доверие – използване на „огледално отразяване” на поза, жестове, глас и др.
 • Вербални техники за установяване на доверие - настройване по субмодалната система и др.
 • Модели за ефективно поставяне на цели - правила по Р. Дилтц, визуализация
 • Техники за мотивиране за съвместна работа – стратегии „От” и „Към”, упражнения и работа по казус

Тема 7. „ПАРТНИРАНЕ на РОДИТЕЛИТЕ при ВЪВЕЖДАНЕ на ПРАВИЛА”

Акценти:

 • Извеждане на писани и неписани правила чрез водене на въображение
 • Родителски подходи за въвеждане на правила – насърчения и последици
 • Консултиране на родители за ефективно установяване на правила – работа по казус
 • Представяне на правила пред деца до 5 години чрез приказки

Тема 8. „ТЕХНИКИ за ВЗИМАНЕ на РЕШЕНИЕ в ИНДИВИДУАЛНОТО и СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ”

Акценти:

 • Модели за работа с метафори при взимане на решения
 • Психодраматични техники подпомагащи избора на алтернатива
 • Техники с използване на визуализация за стимулиране на вътрешните ресурси
 • НЛП техники за намиране на творчески решения

Тема 9. „КОНСУЛТИРАНЕ на КЛИЕНТИ при ПОСТАВЯНЕ на ЦЕЛИ”

Акценти:

 • Правила и стратегии при поставяне на цели /по Дилц/
 • Оценка на рисковите фактори – водене на въображението „Сън за бъдещето”
 • Арт-техника за преобразуване на проблема в цел
 • НЛП техника за планиране „Път към целта”

Тема 10. „ОСОБЕНОСТИ на СЕМЕЙНОТО КОНСУЛТИРАНЕ при ПОВТОРЕН БРАК

Акценти:

 • Измерения на кризата – вярвания, очаквания, граници и др.
 • Изследване и анализиране на предишен опит
 • Партиране при договаряне и структуриране на семейната система с използване на визуализация и проективна техника “Букет”
 • Очертаване на граници и разпределяне на ролите чрез арт-техника „Обща рисунка”

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ФОРМАТ НА ГРУПАТА

 • Група от минимум 12 участника
 • Максимален брой участници в една група: 25

ТАКСА

 • Такса за един обучаем за еднодневен модул: 45 лв.
 • Такса за един обучаем за двудневен модул: 90 лв.
 • При заявка за две и повече обучение се ползва намаление от 10 % - 40 лв. на обучителен ден.
 • Таксата включва хонорара на обучителя, обучителните материали, издаване на удостоверение и командировъчните разходи на обучителя.

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – по договаряне

За допълнителна информация и записване:

тел. 02-97-97-040, 0887-98-33-94, 0888-67-81-30