Center Plisca

психологическа помощ и подкрепаОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Програмите на Консултативен център „ПЛИСКА” за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти са одобрени и вписани в Регистъра ИРОПК на Министерство на образованието и науката.


Обучителният екип има дългогодишен практически опит в осъществяване на тренинги и консултации. Представят се подходи и техники, които пряко могат да бъдат приложени в практиката на учителите в училищата и в детските градини.


През авторските обучения за учители са преминали повече от 7000 обучаеми за периода 2006 – 2016 година. От януари 2017г. програмите на център „Плиска” дават възможност за придобиване на квалификационни кредити.

ПРОГРАМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 • Развиващи игри за деца от детските градини
 • Игрови и арт-техники за работа с детска група
 • Развиване на социална компетентност
 • Методи за работа с деца за управление на агресивно поведение
 • Подходи за работа с деца със специални образователни потребности
 • ПРОГРАМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА

 • Подходи за преодоляване на агресията в училище
 • Стратегии за мотивиране на учениците
 • Преодоляване на конфликти в училище
 • Подходи за работа с ученици със специални образователни потребности
 • ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена

 • Майсторство в комуникацията
 • Взаимодействие с родители
 • Професионален стрес и съхранение на учителите
 • Тренинг „Анти-стрес”
 • Развиване на екипните взаимоотношения
 • ПРОГРАМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДЕЦА В РИСК

 • Подходи за работа с деца с нарушение на вниманието и хиперактивност
 • Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм
 • Развиващи игри за деца със специални образователни потребности
 • Методи за работа с деца с агресивно поведение
 • Методи за работа с деца с тревожност и страхове
 • Работа с родителите на децата със специални образователни потребности
 • УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

  ТАКСА

  Такса за един обучаем за модул: 60 лв.

  При заявка за две и повече обучения - намаление от 10%. - 54 лв. за един обучаем.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

  Продължителност на всеки от модулите: 16 учебни часа – 1 квалификационен кредит

  Възможност за ПРОВЕЖДАНЕ НА МЯСТО И ИЗНЕСЕНО.

  Датите на провеждане се договорят допълнително.

  ФОРМАТ НА ГРУПАТА

  Група от минимум 15 участника

  Максимален брой участници в една група: 25

  МОДЕЛ НА РАБОТА:

  Обученията са интерактивни с използване на дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други съвременни методи.

  Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

  За допълнителна информация и записване:

  тел. 02/ 97 97 040, 0887 98 33 94, 0888 67 81 30

  e-mail: fsc04@abv.bg

  ПРОГРАМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  „РАЗВИВАЩИ ИГРИ ЗА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”

  Акценти:

 • Техники развиващи вниманието и улесняващи смяната на дейности
 • Развиване на умения за общуване и толерантност между децата в групата чрез драматизация
 • Начини за въвеждане и спазване на правила за работа
 • Подвижни игри за разтоварване и сваляне на напрежението
 • „ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за работа с детска група”

  Акценти:

 • Създаване на артистично игрово пространство за установяване на сътрудничество и взаимопомощ между децата
 • Стимулиране на познавателното развитие чрез нестандартни материали и техники
 • Рисувателни и моделиращи техники подпомагащи личностното израстване на децата
 • Изкуството като средство за създаване на добър емоционален климат в групата
 • „РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

  Акценти:

 • Показатели за социална компетентност във възрастта между 3 и 7 години
 • Изграждане на емоционална компетентност чрез арт-техника и психодрама „Царство”
 • Усъвършенстване на комуникативните умения на децата – да изслушват, да се справят с конфликти, за самоконтрол
 • Формиране на социални ценности – емпатия, адаптивност, взаимопомощ и др.
 • „МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

  Запознаване с методи за групова работа, които ще научат децата да:

 • разпознават проявите на своята агресия и развиват емоционална компетентност
 • управляват емоционалното си състояние и поведение
 • усвояват нови модели на поведение
 • общуват без агресия
 • „ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

  Акценти:

 • Критерии за разпознаване, причини и особености на децата със СОП
 • Адаптиране на учебния материал към възможностите на децата със СОП
 • Методи за развиване способностите на детето
 • Комуникация с родителите и ресурсните учители
 • ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

  за ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от УЧИЛИЩА

  „ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ”

  Запознаване с методи за работа с класа, които ще научат учениците да:

 • разпознават проявите на своята агресия
 • да усвоят нови модели на поведение
 • общуват без агресия
 • реагират адекватно на конфликтни ситуации
 • „СТРАТЕГИИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ”

  Акценти:

 • Йерархия на мотивите и стратегии за мотивиране по Р. Дилтц
 • Особености на мотивирането по възрасти
 • Позитивна и негативна мотивация – възможности и ограничения
 • Техники за мотивиране на учениците
 • „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ”

  Акценти:

 • Оценка на конфликтната ситуация
 • Модели на поведение провокиращи конфликт и подходи към тях
 • Избор на стратегия при конфликт между ученици
 • Използване на теорията на Е. Бърн за справяне в конфликтна ситуация с родител
 • „ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

  Акценти:

 • Критерии за разпознаване, причини и особености на децата със СОП
 • Адаптиране на учебния материал към възможностите на децата със СОП
 • Методи за развиване способностите на детето
 • Комуникация с родителите и ресурсните учители
 • ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена

  „МАЙСТОРСТВО В КОМУНИКАЦИЯТА”

  Акценти:

 • Вербални и невербални стратегии за изграждане и отстояване на авторитет
 • Техники за управление на аудиторията
 • Ролеви позиции в общуване с „трудни” събеседници („провокатор”, „манипулатор” и др.)
 • „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ”

  Усвояване на нови комуникативни модели, които ще дадат възможност на участниците да:

 • преодолеят бариерите в общуването с родителите
 • бъдат максимално добре разбрани, убедителни и авторитетни в контакта с родителите
 • печелят доверие и да мотивират за съвместна работа
 • се справят по-успешно в конфликтни ситуации
 • „ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ”

  Акценти:

 • Същност и етапи на професионалния стрес
 • Сигнали и характеристики на “емоционално прегаряне”
 • Методи и техники за съхранение на учителите
 • Техники за релаксиране и намаляване на напрежението
 • „ТРЕНИНГ „АНТИ-СТРЕС” ЗА УЧИТЕЛИ”

  Участниците ще научат как:

 • да „отворят психологически чадър” или техники за психологическа самопомощ при стрес
 • да „не носят служебните проблеми в къщи” или умения за поставяне на граници
 • да „не ги изчерпва професията” или упражнения за подобряване на настроението и съхраняване на самооценката
 • „РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (Team Building)”

  Акценти:

 • Етапи на развитие и критерии за ефективно взаимодействие в екипа
 • Повишаване нивото на доверие и сплотяване на колектива
 • Позиции, роли и йерархия в екипа, ресурси за справяне в криза
 • Развиване на умения за сътрудничество и съвместна работа
 • ПРОГРАМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДЕЦА В РИСК

  „ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ”

  Акценти:

 • Хиперактивно разстройство - обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален свят на детето
 • Методи за развиване на вниманието
 • Техники за преодоляване на импулсивното и хиперактивно поведение при децата
 • „ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СФЕРА И АУТИЗЪМ”

  Акценти:

 • Особености на обучителния процес и общуването с децата
 • Оказване на подкрепа на деца с аутизъм и развиване на социална компетентност
 • Алтернативни форми на комуникация с деца с интелектуални нарушения
 • „РАЗВИВАЩИ ИГРИ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

  Акценти:

 • Игри, стимулиращи когнитивните процеси – памет, внимание, мислене
 • Техники за развиване на социални и училищни умения – общуване, доверие, спазване на правила, писане и др.
 • Подвижни игри за разтоварване и сваляне на напрежение
 • „МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ”

  Акценти:

 • Техники за развиване на сензитивност към собствените емоции - арт и психодраматични техники, работа с метафори
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение – визуализация, рисувателна техника, драматизация с използване на кукли и др.
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол.
 • „МЕТОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ТРЕВОЖНОСТ И СТРАХОВЕ”

  Акценти:

 • Техники за преобразуване на страха (психодраматични техники, арт – техники, ролева игра)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, визуализация, рисувателна техника)
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.
 • „РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

  Акценти:

 • Особености на семейството на дете със специални образователни потребности - системен подход
 • Вербални и невербални техники за установяване на доверие
 • Мотивиращи техники за съвместна работа (стратегии „От” и „Към”) и за преформулиране на проблемите